Veiko Kulla võitis kohtuprotsessi Ekspress Meedia AS vastu

Ettevõtja Veiko Kulla võitis möödunud nädalal Tallinna Ringkonnakohtus kohtuasja Ekspress Meedia AS vastu. Jõustunud kohtulahendis märkis Ringkonnakohus, et Veiko Kulla isikuandmete avaldamine ei seostu vaidlusaluse artikli sisu ja eesmärgiga. Kohtu hinnangul ei edendanud Kulla esiletoomine vaatlusaluses artiklis kuidagi ühiskondlikku debatti, mistõttu tema isikuandmete kasutamine EE poolt ilma nõusolekuta oli õigusvastane.

Vaidluse põhjustas nädalalehes Eesti Ekspress 2015. aasta sügisel avaldatud lugu Tallinna Sadama altkäemaksu afääri ühest peategelasest Allan Kiilist, milles märgiti, et Kiili endine abikaasa Aivi on praegu Veiko Kulla elukaaslane.

Kulla pidas taolist eraeluliste andmete kasutamist lubamatuks, sest Ekspress avaldas eraelu puudutavaid fakte ilma loata ja seostas teda selliselt Kiili kriminaalmenetlusega.

Alama astme kohtud jätsid Kulla hagi rahuldamata põhjendusel, et andmete avaldamine oli kooskõlas seadusest tuleneva erandiga, mille kohaselt on andmesubjekti nõusolekuta lubatud ajakirjanduses isikuandmeid avaldada, kui see toimub ajakirjanduslikul eesmärgil, eksisteerib ülekaalukas avalik huvi ja avalikustamine ei kahjusta ülemääraselt andmesubjekti huve. Kohtud leidsid ka, et kuna tegemist oli tõese informatsiooniga ja endise kõrge politseiametnikuna, on Kulla näol tegemist avaliku isikuga ja tal tuleb avalikkuse kõrgendatud tähelepanu taluda.

Kulla viis vaidluse edasi Riigikohtusse, kes rahuldas eelmisel sügisel Kulla kassatsioonkaebuse täielikult ja saatis asja Ringkonnakohtule uueks arutamiseks tagasi tuginedes Euroopa Inimõiguste Kohtu lahenditele, et väljendusvabaduse ja eraelu puutumatuse kui võrdsete põhiõiguste vahelise tasakaalu leidmiseks tuleb muuhulgas hinnata andmete panust üldist huvi pakkuvasse arutelusse.

Riigikohus osundas juba varasemalt avaldatud seisukohtadele, mille kohaselt avaliku huvi ülekaalukus tuleb kindlaks teha konkreetse juhu asjaolude põhjal, võrreldes andmete avaldamise kasuks rääkivaid asjaolusid tagajärgedega, mida isikule põhjustatakse. Isiku andmete avaldamist ei õigusta pelk ajakirjanduse erahuvi ega sensatsioonijanu.

Jõustunud kohtulahendis märkis Ringkonnakohus, et Veiko Kulla isikuandmete avaldamine ei seostu ei vaidlusaluse artikli sisu ega eesmärgiga. Kohtu hinnangul ei edendanud Kulla esiletoomine vaatlusaluses artiklis kuidagi ühiskondlikku debatti, mistõttu tema isikuandmete kasutamine EE poolt ilma nõusolekuta oli õigusvastane.

Loe lisaks https://m.postimees.ee/section/517/4418389

Jaga: