Meedia ja kodanikuühiskond vajavad kaitset pahatahtlike kohtuasjade eest

Euroopa Parlament
Pressiteade
11.11.2021

• Üldsuse osalemise vastased strateegilised hagid õõnestavad ELi väärtusi ja kohtusüsteemi;
• Vaja on strateegiliste hagide varajase tagasilükkamise reegleid ja sanktsioone pahatahtlike hagide esitajatele;
• Eriti muret tekitavad on otseselt või kaudselt riigieelarvest rahastatavad hagid.
Parlament nõuab uusi ELi eeskirju, mis takistaksid pahatahtlike hagide esitamist, mille eesmärk on kriitiliste häälte vaigistamine ja ajakirjanike hirmutamine.
Raportis, mis võeti vastu 444 poolt- ja 48 vastuhäälega (75 saadikut jäi erapooletuks), pakub parlament välja rea ​​meetmeid, mille eesmärk on kaitsta ajakirjanikke, valitsusväliseid organisatsioone ja kodanikuühiskonda üldsuse osalemise vastaste strateegiliste hagide (SLAPP) eest. Strateegilised hagid on sageli põhjendamatud ja tuginevad liialdatud või pahatahtlikel väidetel. Nende eesmärk on sihtmärke hirmutada ja diskrediteerida ning seeläbi vaikima sundida.

Saadikud muretsevad selliste kohtuasjade mõju pärast ELi väärtustele, siseturule ja kohtusüsteemile. Raport rõhutab, et strateegiliste hagide puhul on hageja ja kostja rahalised võimalused sageli ebavõrdsed ning näiteks laimamisega seotud kohtuasjades esitatakse ettearvamatult suuri kahjuhüvitise nõudeid, mis kahjustab õigust õiglasele kohtulikule arutamisele. Eriti muret tekitavad on kohtuasjad, mida rahastatakse otseselt või kaudselt riigieelarvest.

Meetmed ohvrite kaitsmiseks ja kuritarvitajate karistamiseks
Seni ei ole ükski ELi liikmesriik vastu võtnud sihipäraseid õigusakte SLAPPide vastu. Seetõttu soovib parlament, et Euroopa Komisjon esitaks meetmete paketi, sealhulgas:
– sätestaks miinimumstandardid, mis kaitseksid meediaväljaandeid ja kodanikuühiskonda SLAPPide eest;
– tagaks, et tulevane meediavabaduse seadus loob ambitsioonika ja töökindla õigusraamistiku, mis aitab jälgida ja karistada meediavabadust piiravat või kahjustavat tegevust;
– takistaks nn laimuturismi ja meelepärase kohtualluvuse valimist, mille puhul hagejad esitavad kaebuse kõige soodsamas jurisdiktsioonis.
– paneks paika strateegiliste hagide varajase tagasilükkamise reeglid ja sanktsioonid pahatahtlike hagide esitajatele;
– looks fondi üldsuse osalemise vastaste strateegiliste hagide ohvrite toetamiseks.

Tsitaadid
Kaasraportöör Tiemo Wölken (S&D, Saksamaa): „Me ei saa vaikides kõrvalt vaadata, kuidas õigusriik on üha enam ohus ning sõna-, teabe- ja ühinemisvabadus mureneb. Meie kohus on kaitsta ajakirjanikke, valitsusväliseid organisatsioone ja kodanikuühiskonda, kes uurivad avalikku huvi pakkuvaid küsimusi. Meie kohtud ei tohi kunagi saada rikaste ja võimsate üksikisikute, ettevõtete või poliitikute mänguväljaks, samuti ei tohi neid isikliku kasu eesmärgil üle koormata või kuritarvitada.”

Kaasraportöör Roberta Metsola (EPP, Malta): „Raport esitab tegevuskava selleks, et kaitsta ajakirjanikke, kaitsta kõiki neid, kelle eesmärk on tõde välja selgitada, kaitsta sõnavabadust ja meie kõigi õigust olla informeeritud. See erinevate poliitiliste parteide ja erinevate komisjonide koostöös sündinud raport on ajakirjanduse jaoks pöördepunkt võitluses pahatahtlike kohtuasjade vastu.”

Järgmised sammud
4. oktoobril alustas Euroopa Komisjon avalikku konsultatsiooni, mis käsitleb ajakirjanike ja kodanikuühiskonna kaitset kuritahtlike kohtuvaidluste eest. 2022. aastal peaks Euroopa Komisjon esitama Euroopa meediavabaduse seaduse, mille eesmärk on kaitsta ajakirjanduse sõltumatust ja pluralismi.

Lisateave

 Vastuvõetud tekst (11.11.2021)
 Täiskogu arutelu videosalvestus (10.11.2021)
 Raportööride Roberta Metsola (EPP, Malta) ja Tiemo Wölkeni (S&D, Saksamaa) pressikonverents (11.11.2021)
 Parlamendikomisjoni hääletuse järgne pressiteade (14.10.2021)
 Menetlustoimik (2021/2036(INI))
 Ülevaade õigusloome hetkeseisust
 Euroopa Parlamendi uuringuteenistus: Strateegilised hagid kui vahend ajakirjanduse suukorvistamiseks
 Euroopa Parlamendi uuringuteenistus: Ajakirjanike turvalisus ELis
 Fotod, videod ja helimaterjalid
 Autopommiplahvatuses hukkunud ajakirjanik Daphne Caruana Galizia vastu oli esitatud 47 hagi. ©AFP
Jaga: