Kersti Kaljulaid: meie eesmärk on naiste ja meeste tasakaalustatud osalemine kõikidel otsustus- ja juhtimistasanditel.

President Kersti Kaljulaid pidas täna esimese riigipea kõne ÜRO peaassambleel. President rääkis erinevatest lahendamata konfliktikolletest, terrorismist ja digitaalsetest lahendustest. Erilist tähelepanu pööras ta nõrgemate kaitsmisele ja soolisele võrdõiguslikkusele igas eluvaldkonnas.

„…Üks empaatilise ja kaasava arengu, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte kõige silmapaistvamaid tagatisi on soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine kõikidesse elualadesse. On tõestatud, et naiste ja meeste võrdne kohtlemine on vaesuse kaotamisel mitmekordistava mõjuga. Eesti heaolu arengukava aastateks 2016–2023 hõlmab poliitikavaldkondi alates tööhõivest ja sotsiaalsest kaasamisest kuni võrdsete võimalusteni oma ande kasutamisel kõikides valdkondades. Meie eesmärk on naiste ja meeste tasakaalustatud osalemine kõikidel otsustus- ja juhtimistasanditel – nii avalikus kui ka erasektoris.

Seejuures ei tohi mingil juhul unustada soolist tasakaalu konfliktiolukordades. Naiste kaasamine kriiside ennetamisse ja lahendamisse ning rahuloomisse juba varajastes etappides vähendab vägivaldse konflikti taastekkimise tõenäosust. Niisiis peame toetama naiste osalemist rahuprotsessides ja tunnustama neid kui suure potentsiaaliga muutuste edendajaid. Me ei tohi iial väsida ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1325 ning sellega seonduvate naisi, rahu ja julgeolekut käsitlevate resolutsioonide rakendamisest igal tasandil. Rahutagamiskomisjoni soolise võrdõiguslikkuse strateegia vastuvõtmine eelmisel aastal oli tähtis verstapost sellel teel.

Et naised saaksid oma rolli ühiskonnas täiel rinnal nautida, tuleb kindlasti kaotada sooline vägivald. Peaksime tagama, et ellujäänuid koheldakse väärikalt ja et kurjategijad võetakse nende kuritegude eest vastutusele. Eesti toetab jätkuvalt meetmeid, mille abil võideldakse soolise vägivalla vastu ja mille abil täidetakse kõige kaitsetumate naiste ja noorukieas tüdrukute reproduktiivtervise vajadusi, näiteks ÜRO Rahvastikufondi kaudu 2017. aastal Ukrainas ja kampaania #shedecides toetamise teel.

Olen veendunud, et peasekretäri Guterresi kiiduväärt pingutused naiste arvu suurendamisel ÜRO otsustusprotsessis innustab kõiki naisi maailmas. Samuti on sellel käegakatsutav mõju ÜRO poliitika arendamisele, sest see muudab selle empaatilisemaks ja kaasavamaks.“

Loe presidendi kõne tervikteksti!

Jaga: