EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV autoriõiguste kohta digitaalsel ühtsel turul

Digitehnoloogia areng on muutnud teoste ja muu kaitstud materjali loomist, tootmist, levitamist ja kasutamist. Esile on kerkinud uued kasutusviisid, osalejad ja ärimudelid. Suurenenud on piiriülene kasutamine ja tekkinud uued võimalused juurdepääsuks autoriõigusega kaitstud sisule. Eeltoodust lähtuvalt on tõusnud vajadus kohandada EL autoriõiguse raamistikku uute oludega.

2015.a. mais vastu võetud digitaalse ühtse turu strateegias määratleti vajadus vähendada erinevusi riikide autoriõiguse korras ja pakkuda kogu veebis ulatuslikumat juurdepääsu teostele, parandada autoriõigusega kaitstud sisuteenuste piiriülest kättesaadavust, hõlbustada uusi kasutusviise teadusuuringute ja hariduse valdkonnas ning selgitada internetipõhiste teenuste rolli teoste ning muu sisu levitamisel.

 

Direktiivi eestikeelne terviktekst on kättesaadav siin

Foto

 

Jaga: