ENÜ suvekool Alu mõisas

Alu mõisas 24.-25. augustini toimunud Eesti Naisteühenduste Ümarlaua järjekordsesse suvekooli kogunenud 23 naisteühenduse esindajad arutasid maapiirkondade naiste olukorda ning pere- ja rahvastikupoliitika väljakutseid, samuti päevakajalisi teemasid.

Suvekoolis osalejad otsustasid saata presidendile kirja küsimusega, kas vägivallaennetuse tunnustusauhinda väärib isik, kelle mõtteviis välistab temast erinevasse põlvkonda kuuluvate, teistsuguse elukogemuse ja vaadetega inimestega igasuguse dialoogi.

Suvekoolis arutleti, kuidas suurendada sündimust ning vähendada lõhet soovitud ja tegeliku laste arvu vahel, kuidas suurendada kestvate ja õnnelike paarisuhete ning lasterikaste perede osakaalu. Otsiti lahendusi, kuidas muuta elukeskkonda ja teisi elukorralduslikke tingimusi nagu töö- ja pereelu ühitamisvõimalused peresõbralikumaks ja laste kasvatamist enam toetavaks.

Rände teemadel arutleti, kuidas seda juhtida ja tasakaalustada sellega seotud huve. Samuti otsiti lahendusi, kuidas saavutada eri poliitika valdkondade kaasatus rahvastikupoliitika eesmärkide, s.h kestliku Eesti saavutamisele.

Pere- ja rahvastikupoliitika üle peetud arutelu käigus tõdeti, et selle poliitika kavandamine ja elluviimise koordineerimine ei kuulu vabariigi valitsuse seaduse kohaselt ühegi ministeeriumi valitsemisalasse. Praegu on meil ametis rahvastikuminister, kelle vastutusvaldkonnas on ka rahvastiku- ja perepoliitika. Valitsuse vahetudes sõltub selgelt määratletud vastutusvaldkonna käekäik uue koalitsiooni prioriteetidest. Kindlasti on valitsusel keeruline kujundada jätkusuutlikku poliitikat teemal, mida seaduse järgi justnagu pole olemas.

Suvekoolis osalejad otsustasid pöörduda valitsuse poole ettepanekuga lisada pere- ja rahvastikupoliitika siseministeeriumi eraldi vastutusvaldkonnana vabariigi valitsuse seadusesse. Valitsusele otsustati teha ettepanek muuta hasartmängumaksuseadust, et hasartmängumaksust laekunud finantsvahendite jagamine peresid toetavatele tegevustele kuuluks vastava teema eest vastutava ministeeriumi pädevusse.

Suvekoolis esines veel Tartu Ülikooli õppejõud Kadri Soo, kes rääkis uuringute kvaliteedist ja juhtis arutelu maapiirkondade naiste olukorrast.

Külla kutsutud haridusminister Mailis Reps, rahvastikuminister Riina Solman ja Eesti Koolipsühholoogide Ühingu juht, pereterapeut Karmen Maikalu tutvustasid oma valdkonna aktuaalseid teemasid.

Eesti Naistoimetajaid esindasid ENÜ suvekoolis Merike Viilup ja Annika Poldre.

Foto https://et.wikipedia.org/wiki/Alu_m%C3%B5is

Jaga: