Eesti Kultuuri Koja konverents “TÖÖKULTUUR”

 5. oktoobril 2018 Endla Teatris Pärnus!

Vaata konverentsi päevakava: https://kultuurikoda.eu/konverentsi-ajakava/ 

Registreeru SIIN.

Algatame avaliku arutelu teemal töökultuur, mis on viimastel aastatel kogu ühiskonda kui ka Eesti kultuuriavalikkust otseselt ja valuliselt kõnetav. Käsitleme kultuuri ja majandusega seotult erinevaid probleemkohti ning tõstame esile nii ettevõtluses, avalikus- kui kultuuri ja hariduse sektoris tööjõu puuduse ja töökultuuriga seonduvad teemad ja pakume välja võimalikke lahendusi. Konverentsi järel teeme kokkuvõtva seminaripäeva novembrikuus, kus analüüsime tehtut, vaatame üle konverentsi käigus tekkinud kirjalikud jm materjalid, süstematiseerime, toome välja olulisima ning vormistame jäädvustamised (trükised, fotod, video).

Koja sellesügiseste suursündmuste, konverentsi ja kongressi tulemusel sünnib kodanike omaalgatusel põhinev koostöövorm – kultuuri, hariduse, teaduse, majanduse jt valdkondade ekspertide, arvamusliidrite ning väljapaistvate eestkõnelejate ühine veebipõhine platvorm avalikus ruumis, kuhu sisestame jooksvalt artikleid, arvamusi, esseesid jm materjale. Platvormi eesmärgiks on luua sünergia erinevate valdkondade tippspetsialistide vahel.

Veebiplatvorm ja konverents ning kongress on Eesti Kultuuri Koja kingitus
Eesti 100. aastapäeva tähistamiseks! 

Konverentsi peaeesmärk: on aidata kaasa töökultuuri ja tööjõu puudusega seonduvate probleemide lahendamisele tänases Eesti ühiskonnas.

Konverentsi alaeesmärk: kultuuri defineerimine majanduslikus ja ühiskondlikus võtmes laiemalt ning kultuuri- ja majandusvaldkonna vahelise täiendava sünergia arendamine. Konverentsil arutleme ja töötame välja, kuidas:
– süvendada majandusinimestes mina-olen-kultuurilooja tunnet;
– aidata kultuuriinimestel end näha majanduselu mõjutajana;
– kujundada eeldusi demokraatlikku töösuhete kultuuri kujunemiseks;
– edendada valdkondadevahelist koosloomet.

Esinejad: ettevõtlussektori esindajad, kes juba aastaid otsinud ja rakendanud inimväärse töökultuuri kujunemiseks vajalikke eeldusi, loomemajanduse eksperdid, kultuuritegelased ning teised tuntud ja tunnustatud isikud, kes oma isikliku eeskujuga on motiveerivad ning ühiskonda oma vaimsusega ülendavad aktiivsed eestkõnelejad.

Konverentsi ettevalmistavasse juhtrühma kuuluvad Kultuuri Koja eestseisuse liikmed: Leonardo Meigas, Mark Soosaar, Pille Lill, Rein Einasto, Tiiu Kuurme, Helle Tiikmaa, Matti Preem, Marika Veisson, Jako Kull ja Tiina Park.

Konverentsi paremaks ettevalmistamiseks loodi Koja juurde majanduse töörühm. Eestvedajaks on Koja liige Meelis Voolmaa ning mentoriks Aivar Haller. Töörühm jätkab tegevust ka konverentsi järgselt, et konverentsi tulemusi ellu viia.

Konverentsi toetavad Kultuuriministeerium ja Pärnu Linnavalitsus.

Konverentsi kannab üle Pärnu Postimees

__________________________________________________

Eesti Kultuuri Koda korraldab aastakonverentsi juba kuuendat korda. Koja aastakonverentside eesmärgiks on keskenduda kindlale, ühiskondlikult aktuaalsele ning Eesti kultuuriavalikkust kõnetavale teemale, kus rõhuasetus on avalikul arutelul. Nii luuakse teadmust, mõistetakse ja mõtestatakse nii iseennast kultuuris kui Eesti kultuuri ühiskonnas tervikuna.

Teine oluline rõhuasetus on valdkondade vahelise koostöö arendamisel. Kuna konverents toob teiste seas kokku loomeliitude, autorite esindusorganisatsioonide, ministeeriumite, kohalike omavalitsuste, haridus-, disaini-, teatri-, kultuuripärandi säilitamise ja muusika-,filmi- ja paljude teiste valdkondade esindajad, on tegu valdkondade ülese ja -vahelise konverentsiga, kus ergutatakse inimesi koostööle. Konverents viib omavahel kokku organisatsioonid ja inimesed, pakkudes võimalusi ühisteks ettevõtmisteks ja teineteise töödest inspiratsiooni saamiseks.

Aastakonverentsidele ootame Eesti kultuuri-, haridus-, teadus- ja ettevõtlusvaldkondade esindajaid, loojaid, mõtlejaid ning kultuurielus osalejad. Just Koja konverentsid on kultuuri ja hariduse valdkondades tegutsejatele väga oodatud sündmusteks, sisaldades värskeid lähenemisviise ja sisult sügavaid lähenemisi.

Jaga: